Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

0
131

Ngày 19/01/2023 UBND phường Sông Cầu ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chínhm 2023.

Mục tiêu của Kế hoạch là thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực CCHC, trong đó trọng Tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và xây dựng chính quyền điện tử nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế -xã hội, nâng cao Chỉ số CCHC của phường, Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Nội dung của Kế hoạch gồm 07 nhiệm vụ trọng tâm:  cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số; Công tác chỉ đạo, điều hành và 30 nhiệm vụ chi tiết, cụ thể.

Chủ tịch UBND phường đề nghị các ban ngành đoàn thể, các cán bộ công chức nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch này. Giao Công chức Văn phòng-Thống kê theo dõi việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp tham mưu xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC của cơ quan theo quy định.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây: Kế hoạch CCHC 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here